החזרי מס להורים לילדים עד גיל 18

נקודות הזיכוי עבור ילדים ניתנות למי שמקבל בגינם את קיצבת הביטוח הלאומי. על פי רוב תהיה זו האם.

נקודות זיכוי לאם עבור ילדיה

אישה עובדת שיש לה ילדים, זכאית לנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18 ול- 1/2 נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת לידתו ("ילוד") ובשנת הגיעו לגיל 18 (בוגר). כלומר:

 1. 0-1 – חצי נקודת זיכוי
 2. 1-17 – נקודת זיכוי
 3. 17-18 – חצי נקודת זיכוי

בעקבות המהפכה החברתית שהייתה בשנת 2011 הוקמה ועדת טרכטנברג אשר נתנה נקודות זיכוי נוספות בגין ילדים החל מסוף שנת 2012, לפי הפירוט הבא:

נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5 :

נקודת זיכוי נוספת תינתן ל:

  1. הורה החי בנפרד שילדיו בחזקתו
  2. אישה נשואה
  3. "הורה אחד"

נקודות הזיכוי יינתנו בשנת המס שלאחר שנת הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד חמש שנים, בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות כיום לילד עד גיל 18.

"ילד להורה אחד"- מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.

נקודות זיכוי בגין "פעוט" וילדים אחרים:

"פעוט"- מוגדר על פי התיקון כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס.

נקודות זיכוי לגבר בגין פעוטות

גבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם "פעוטות", כלהלן:

 1. נקודת זיכוי אחת – בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים.
 2. שתי נקודות זיכוי –  בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

נקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאישה בגין ילדיה.

אין "כפל מבצעים"

גבר החי בנפרד, אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו (קרי מקבל גם היום את נקודות  הזיכוי בגין ילדים עד גיל 5 ועד גיל 18 כאמור בסעיף (א) לעיל) , לא יהא זכאי לנקודות הזיכוי בגין "פעוט" ובמקרה זה, הזכאות לנקודות הזיכוי על פי התיקון תהא של האם, אשר ילדיה אינם בחזקתה.

המקרה היחיד בו יש "כפל מבצעים"

בנוסף נקבע כי, במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד", (זאת בין אם מדובר בגבר ובין אם באישה), יקבל ההורה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית נקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו. וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים.