החזרי מס לעיוור ולנכה

הפטור לנכה ולעיוור חל על מי שתקופת נכותו עולה על 184 יום והוא אחד מאלה:

 • עיוור
 • נכה בשיעור של 100%
 • נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
 • נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור העולה על 89% לפי חישוב מיוחד

הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית. זכאות לפטור ניתנת מכח חוקים אילו.

 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב)
 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957
 • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל – 1970
 • פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח 
  הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995
 • חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור)  

אישור מפקיד השומהלקבלת אישור מפקיד השומה על פטור זה ממס יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך את  טופס 169א- "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים", בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור. וועדה רפואיתיחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף הקודם או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו – רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.  כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

 •  169א- "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים".
 • טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). יש לציין במפורש מהם המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.
 • טופס ויתור סודיות (169ב).
 • שובר  אגרה ששולמה למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות.

דגש :המוסד לביטוח לאומי איננו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה – ללא טופסי ההפניה מרשות המסים.  בקשה נוספת או החמרה במצב הרפואיאם הייתה לך תביעה קודמת וברצונך להגיש בקשה נוספת או שמצב המחלה הוחמר, יש להגיש את הבקשה במשרד פקיד השומה באיזור מגוריך, וזאת על מנת שיוכל להעביר לוועדה הרפואית את כל החומר המצוי ברשותו. כל החומר שהוגש מועבר למוסד לביטוח לאומי להמשך הטיפול. העתק המכתב המופנה לביטוח הלאומי ישלח אליך. אם ברצונך לברר פרטים על הפנייה לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי המטפל בבקשה או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון 6050*. דגשים נוספים:

 1. למפגש עם הוועדה הרפואית יש להצטייד בתעודת זהות.
 2. הליקויים לגביהם ייקבעו אחוזי נכותך יהיו בגין ליקויים רפואיים בלבד ולא תפקודיים.
 3. הודעה על החלטת הוועדה תשלח אליך מהמוסד לביטוח לאומי. לאחר מכן פקיד השומה יעביר את החלטתו לגבי זכאותך לפטור ממס על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.
 4. מטעמי סודיות, לא ניתן למסור מידע על החלטות הוועדה הרפואית בטלפון. 

עירעור על החלטת הוועדההמעוניין לערער על החלטת הוועדה חייב:

 • לשלוח תוך 45 יום מהיום בו התקבלה החלטת הוועדה הרפואית, מכתב ערר מנומק בצירוף האסמכתאות הרפואיות הרלוונטיות לערעור
 • לבקש מפקיד השומה שובר תשלום עבור ועדה רפואית לעררים, אותו יש להעביר לאחר התשלום למשרד השומה.
 • ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה בדרג ראשון.

החזרי מס בגין נכות שהוכרהניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של שש שנים לא כולל השנה השוטפת רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק, לתקופה כוללת העולה על 184 יום.  תקרות הפטור

שנת מסתקרת הכנסה מיגיעה אישית 
בש"ח  (1)
תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית 
בש"ח (2)
תקרת הכנסה לריבית בגין נזקי גוף
בש"ח  (3)
2012594,00071,180254,040
2013602,40072,240257,640
2014614,40073,680262,560
2015614,40073,560262,320
2016608,40072,960300,000
2017606,00072,720299,040
2018608,40072,960300,000

(1) תקרת הכנסה מיגיעה אישית לנכה או עיוור שתקופת נכותו עולה על 365 יום.
(2) תקרת הכנסה לנכה כאמור או עיוור שתקופת נכותו בין 185-365 יום או שהכנסתו אינה מיגיעה אישית.
(3) תקרת הכנסה מריבית. הערה: בהתאם לחוזר מס הכנסה מספר 7/2010 בנושא בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, ניתן במקרים מסוימים המצויינים בחוזר לבחון הגשת בקשות להחזר מס גם לשנים שטרם שנת המס 2012. לא נרחיב בנושא זה כאן. יצוין כי על פי הוראת נציב מס הכנסה, במקרה בו הנכות התחילה לפני ה – 1/7/2003 יחולו כללי הסעיף 
במתכונתו הקודמת. דברי ההסבר כאן הם כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק

מידע נוסף הנוגע לנכים ובעלי מוגבלויות